Doelstelling

 

In de statuten is vastgelegd wat de stichting beoogt:

De stichting 2HSV heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Haagsche School Vereeniging en het bieden van (financiële) hulp en ondersteuning bij het realiseren van voorzieningen en projecten die niet kunnen worden gerealiseerd met de aan de school ter beschikking staande middelen, waaronder begrepen de aankoop van goederen ten behoeve van de leerlingen, leerkrachten en andere bij de school werkzame personen, zoals materialen voor educatie, muziek, sport en ICT, materialen ten behoeve van de inrichting van het schoolplein en speeltoestellen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten en projecten

Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het werven van financiële middelen en bijdragen in natura bij ouders van leerlingen en bij andere personen en organisaties die de Haagsche School Vereeniging een warm hart toedragen, waarmee voorzieningen, activiteiten en projecten voor de Haagsche School Vereeniging kunnen worden georganiseerd en gefinancierd.

Maar voorop staat dat 2HSV eraan wil bijdragen dat onze kinderen een fijne schooltijd meemaken en dat school- en buurtkinderen met veel plezier op het schoolplein spelen.

Verhouding tot OAC en schooldirectie

De stichting realiseert projecten en voorzieningen die niet (geheel) uit het schoolbudget betaald kunnen worden, zoals aanleg en beheer/onderhoud van het schoolplein.

De OAC verwerft zelf financiële middelen voor activiteiten van OAC zoals het Sinterklaas- en Zomerfeest.

Share this page