Werkwijze

De Stichting 2HSV is onafhankelijk en staat los van de HSV. Echter om haar doelen te realiseren werkt de Stichting nauw samen met de andere geledingen op school: directie, team van leerkrachten, Medezeggenschapsraad en OAC.

2HSV wil transparant zijn over wat zij doet. Op deze website geeft de stichting informatie over welke ouders het bestuur vormen danwel actief deelnemen aan de stichting. Op de website kunnen de statuten van de stichting, het beleidsplan, de balans en de resultaten rekening worden gelezen.

Deze verantwoording bespreekt zij elk jaar met de oudergeleding in de MR.

Een goed financieel beheer en alert toezicht houden op beschikbaar gestelde middelen is een prioriteit voor het huidige bestuur.

Om goed met de ouders te communiceren maken we gebruik van deze website en de kanalen die de HSV ons biedt.

Share this page